MICA DẠNG HỘP

Hộp MiCa Kỹ Thuật Hộp MiCa Kỹ Thuật

Hộp MiCa Kỹ Thuật

Liên Hệ : 0943 200 789
Khay Mica Đựng Bánh Khay Mica Đựng Bánh

Khay Mica Đựng Bánh

Liên Hệ : 0943 200 789
Khay Mica Đựng Thức Ăn 1 Khay Mica Đựng Thức Ăn 1

Khay Mica Đựng Thức Ăn 1

Liên Hệ : 0943 200 789
Khay Mica Đựng Thức Ăn 2 Khay Mica Đựng Thức Ăn 2

Khay Mica Đựng Thức Ăn 2

Liên Hệ : 0943 200 789
Khay Mica Đựng Thức Ăn 3 Khay Mica Đựng Thức Ăn 3

Khay Mica Đựng Thức Ăn 3

Liên Hệ : 0943 200 789
Khay Mica Đựng Thức Ăn 4 Khay Mica Đựng Thức Ăn 4

Khay Mica Đựng Thức Ăn 4

Liên Hệ : 0943 200 789
Khay Mica Đựng Thức Ăn 5 Khay Mica Đựng Thức Ăn 5

Khay Mica Đựng Thức Ăn 5

Liên Hệ : 0943 200 789
Khay Mica Đựng Thức Ăn 6 Khay Mica Đựng Thức Ăn 6

Khay Mica Đựng Thức Ăn 6

Liên Hệ : 0943 200 789
Khay Mica Đựng Thức Ăn 7 Khay Mica Đựng Thức Ăn 7

Khay Mica Đựng Thức Ăn 7

Liên Hệ : 0943 200 789
Tủ Mica Trưng Bày Kính Tủ Mica Trưng Bày Kính

Tủ Mica Trưng Bày Kính

Liên Hệ : 0943 200 789
Tủ Mica Đồng Hồ Tủ Mica Đồng Hồ

Tủ Mica Đồng Hồ

Liên Hệ : 0943 200 789
Tủ Mica Trưng Bày Tủ Mica Trưng Bày

Tủ Mica Trưng Bày

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Đựng Bút Hộp Mica Đựng Bút

Hộp Mica Đựng Bút

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Đựng Bánh Hộp Mica Đựng Bánh

Hộp Mica Đựng Bánh

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Đựng Kẹo 1 Hộp Mica Đựng Kẹo 1

Hộp Mica Đựng Kẹo 1

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Đựng Kẹo 2 Hộp Mica Đựng Kẹo 2

Hộp Mica Đựng Kẹo 2

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Đựng Kẹo 3 Hộp Mica Đựng Kẹo 3

Hộp Mica Đựng Kẹo 3

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Đựng Kẹo 4 Hộp Mica Đựng Kẹo 4

Hộp Mica Đựng Kẹo 4

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Đựng Kẹo 5 Hộp Mica Đựng Kẹo 5

Hộp Mica Đựng Kẹo 5

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Đựng Giầy 1 Hộp Mica Đựng Giầy 1

Hộp Mica Đựng Giầy 1

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Đựng Giầy 2 Hộp Mica Đựng Giầy 2

Hộp Mica Đựng Giầy 2

Liên Hệ : 0943 200 789
Hòm Phiếu Mica 1 Hòm Phiếu Mica 1

Hòm Phiếu Mica 1

Liên Hệ : 0943 200 789
Hòm Phiếu Mica 2 Hòm Phiếu Mica 2

Hòm Phiếu Mica 2

Liên Hệ : 0943 200 789
Hòm Phiếu Mica 3 Hòm Phiếu Mica 3

Hòm Phiếu Mica 3

Liên Hệ : 0943 200 789
Hòm Phiếu Mica 4 Hòm Phiếu Mica 4

Hòm Phiếu Mica 4

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 1 Hộp Mica Trưng Bày 1

Hộp Mica Trưng Bày 1

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 2 Hộp Mica Trưng Bày 2

Hộp Mica Trưng Bày 2

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 3 Hộp Mica Trưng Bày 3

Hộp Mica Trưng Bày 3

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 4 Hộp Mica Trưng Bày 4

Hộp Mica Trưng Bày 4

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 5 Hộp Mica Trưng Bày 5

Hộp Mica Trưng Bày 5

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 6 Hộp Mica Trưng Bày 6

Hộp Mica Trưng Bày 6

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 7 Hộp Mica Trưng Bày 7

Hộp Mica Trưng Bày 7

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 8 Hộp Mica Trưng Bày 8

Hộp Mica Trưng Bày 8

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 9 Hộp Mica Trưng Bày 9

Hộp Mica Trưng Bày 9

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 10 Hộp Mica Trưng Bày 10

Hộp Mica Trưng Bày 10

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 11 Hộp Mica Trưng Bày 11

Hộp Mica Trưng Bày 11

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 12 Hộp Mica Trưng Bày 12

Hộp Mica Trưng Bày 12

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 13 Hộp Mica Trưng Bày 13

Hộp Mica Trưng Bày 13

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 14 Hộp Mica Trưng Bày 14

Hộp Mica Trưng Bày 14

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 15 Hộp Mica Trưng Bày 15

Hộp Mica Trưng Bày 15

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 16 Hộp Mica Trưng Bày 16

Hộp Mica Trưng Bày 16

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 17 Hộp Mica Trưng Bày 17

Hộp Mica Trưng Bày 17

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 18 Hộp Mica Trưng Bày 18

Hộp Mica Trưng Bày 18

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Đựng Bóng Hộp Mica Đựng Bóng

Hộp Mica Đựng Bóng

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 19 Hộp Mica Trưng Bày 19

Hộp Mica Trưng Bày 19

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 20 Hộp Mica Trưng Bày 20

Hộp Mica Trưng Bày 20

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 21 Hộp Mica Trưng Bày 21

Hộp Mica Trưng Bày 21

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 22 Hộp Mica Trưng Bày 22

Hộp Mica Trưng Bày 22

Liên Hệ : 0943 200 789
Hòm Phiếu Mica 5 Hòm Phiếu Mica 5

Hòm Phiếu Mica 5

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 23 Hộp Mica Trưng Bày 23

Hộp Mica Trưng Bày 23

Liên Hệ : 0943 200 789
Hòm Phiếu Mica Khung Nhôm Hòm Phiếu Mica Khung Nhôm

Hòm Phiếu Mica Khung Nhôm

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 24 Hộp Mica Trưng Bày 24

Hộp Mica Trưng Bày 24

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Đựng Kẹo 6 Hộp Mica Đựng Kẹo 6

Hộp Mica Đựng Kẹo 6

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Đựng Giầy 3 Hộp Mica Đựng Giầy 3

Hộp Mica Đựng Giầy 3

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Trưng Bày 25 Hộp Mica Trưng Bày 25

Hộp Mica Trưng Bày 25

Liên Hệ : 0943 200 789
Hòm Thư Mica Hòm Thư Mica

Hòm Thư Mica

Liên Hệ : 0943 200 789

Hộp Mica

VINAMICA nhận sản xuất và gia công tất cả các loại sản phẩm Hộp MICA theo mẫu mã quý khách yêu cầu tại Hà Nội và tất cả các tỉnh thành khu vực phía Bắc.

Bạn yêu thích sử dụng chất liệu mica, bạn mong muốn sử dụng những chất liệu này để có thể thiết kế sử dụng cho các tấm quảng cáo, các mẫu hộp trang trí, trưng bày. Vậy nên chọn loại nào cho phù hợp nhất hiện nay? Một lời khuyên dành cho bạn chính là chọn lựa những mẫu thiết kế hộp mica, không chỉ đẹp mà còn rất tiện lợi và có nhiều công dụng trong đời sống hiện nay. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu các hộp mica liệu có tốt không? Hãy cùng chúng tôi khám phá xem nhé.

Về chất lượng sản phẩm hộp mica

Bạn hãy yên tâm là những hộp mica có chất lượng tốt bậc nhất hiện nay, thậm chí là không có chất liệu nào có thể thay thế được. Được sản xuất từ chất liệu mica với độ trong suốt lên đến 92%, bạn có thể thấy được độ sáng bóng và việc quảng bá hình ảnh hay thương hiệu thông qua những sản phẩm này sẽ rất hiệu quả đấy.
 

  hộp mica

Hộp mica phổ biến hiện nay

Ngoài ra, các loại hộp Mica còn có những đặc tính như có độ bền cao, đa dạng về màu sắc cũng như kích cỡ. Đặc biệt là khả năng chống vỡ rất lớn, ít chịu tác động bởi thời gian và thời tiết, bạn sẽ yên tâm hơn khi sử dụng những mẫu hộp này.

Về các mẫu sản phẩm hộp mica

Hiện nay, các hộp mica đang được sản xuất với nhiều kiểu dáng, thiết kế cũng như với những công năng khác nhau. Không khó để tìm được những mẫu hộp mica đang được ưa dùng và sử dụng phổ biến hiện nay. Chỉ cần nêu tên thôi cũng đã đủ có được những cái tên như hộp đựng cốc giấy văn phòng, hộp mica cover chống bụi, hộp mica đựng quà tặng, hộp mica trưng bày sản phẩm, hộp mica đựng bóng
 

 hòm thư mica

Hòm phiếu mica đa dạng về mẫu mã

Việc bạn chỉ cần làm là lựa chọn cho mình một mẫu và tự lên ý tưởng thiết kế tùy theo ý thích và mục đích mà bạn mong muốn là được.

Về giá thành hộp mica

Giá mua một sản phẩm làm từ chất liệu mica như các loại hộp mica có giá thành không hề đắt như nhiều người nghĩ đâu nhé. Tùy theo chất lượng sản phẩm sẽ có những giá thành khác nhau. Thế nhưng nhìn chung về mặt bằng giá của những vật dụng làm từ chất liệu mica khá mềm và không quá đắt. Nếu so với chất lượng sản phẩm thì chúng rất rẻ đấy.
 

  mica văn phòng

Mica văn phòng sang trọng, tinh tế

Vậy bây giờ bạn đã thực sự muốn sắm cho mình những mẫu thiết kế này hay không? Nếu không thử mua thì rất uổng đấy. Với những ưu điểm nổi trội cùng với những ứng dụng thiết thực trong cuộc sống, những mẫu hộp Mica sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho bạn. Hãy liên hệ ngay với công ty VINAMICA chúng tôi để nhận được những tư vấn cụ thể và chi tiết. Biết đâu bạn có thể nhận được những ưu đãi khủng nhất hiện nay.