KỆ MICA

Kệ Mica Đựng Rượu 1 Kệ Mica Đựng Rượu 1

Kệ Mica Đựng Rượu 1

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Đựng Rượu 2 Kệ Mica Đựng Rượu 2

Kệ Mica Đựng Rượu 2

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Trang Sức Kệ Mica Trang Sức

Kệ Mica Trang Sức

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Đựng Thắt Lưng, Dây Nịt Kệ Mica Đựng Thắt Lưng, Dây Nịt
Kệ Mica Đựng Bánh Kệ Mica Đựng Bánh

Kệ Mica Đựng Bánh

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Để Đồng Hồ 1 Kệ Mica Để Đồng Hồ 1

Kệ Mica Để Đồng Hồ 1

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Để Đồng Hồ 2 Kệ Mica Để Đồng Hồ 2

Kệ Mica Để Đồng Hồ 2

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Cắm Hoa 1 Kệ Mica Cắm Hoa 1

Kệ Mica Cắm Hoa 1

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Cắm Hoa 2 Kệ Mica Cắm Hoa 2

Kệ Mica Cắm Hoa 2

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Để Giày Dép 1 Kệ Mica Để Giày Dép 1

Kệ Mica Để Giày Dép 1

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Để Giày Dép 2 Kệ Mica Để Giày Dép 2

Kệ Mica Để Giày Dép 2

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Đựng Kính Kệ Mica Đựng Kính

Kệ Mica Đựng Kính

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 1 Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 1

Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 1

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 2 Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 2

Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 2

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 3 Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 3

Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 3

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 4 Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 4

Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 4

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 5 Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 5

Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 5

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 6 Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 6

Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 6

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 7 Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 7

Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 7

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 8 Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 8

Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 8

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 9 Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 9

Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 9

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 10 Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 10

Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 10

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 11 Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 11

Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 11

Liên Hệ : 0943 200 789
Hộp Mica Treo Tường Hộp Mica Treo Tường

Hộp Mica Treo Tường

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Menu Mica 1 Kệ Menu Mica 1

Kệ Menu Mica 1

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Menu Mica 2 Kệ Menu Mica 2

Kệ Menu Mica 2

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Menu Mica 3 Kệ Menu Mica 3

Kệ Menu Mica 3

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Menu Mica 4 Kệ Menu Mica 4

Kệ Menu Mica 4

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Xoay Kệ Mica Xoay

Kệ Mica Xoay

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ MICA Treo Tường Kệ MICA Treo Tường

Kệ MICA Treo Tường

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 1 Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 1

Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 1

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 2 Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 2

Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 2

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 3 Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 3

Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 3

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 4 Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 4

Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 4

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 5 Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 5

Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 5

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 6 Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 6

Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 6

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 7 Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 7

Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 7

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 8 Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 8

Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 8

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 9 Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 9

Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 9

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 10 Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 10

Kệ Trưng Bày Mỹ Phẩm 10

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 1 Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 1

Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 1

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Đựng Name card Kệ Mica Đựng Name card

Kệ Mica Đựng Name card

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 2 Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 2

Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 2

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 3 Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 3

Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 3

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 4 Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 4

Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 4

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 5 Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 5

Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 5

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 6 Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 6

Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 6

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 7 Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 7

Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 7

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 8 Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 8

Kệ Mica Để Tờ Rơi, Tạp Chí 8

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Điện Thoại 1 Kệ Điện Thoại 1

Kệ Điện Thoại 1

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Đựng Máy Sấy Tóc Kệ Mica Đựng Máy Sấy Tóc

Kệ Mica Đựng Máy Sấy Tóc

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Đựng Tạp Chí Kệ Mica Đựng Tạp Chí

Kệ Mica Đựng Tạp Chí

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Trưng Bày Thuốc Kệ Mica Trưng Bày Thuốc

Kệ Mica Trưng Bày Thuốc

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Xoay 2 Ngăn Kệ Mica Xoay 2 Ngăn

Kệ Mica Xoay 2 Ngăn

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Xoay Mobifone Kệ Mica Xoay Mobifone

Kệ Mica Xoay Mobifone

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Menu Mica 5 Kệ Menu Mica 5

Kệ Menu Mica 5

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Menu Mica 6 Kệ Menu Mica 6

Kệ Menu Mica 6

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Điện Thoại 2 Kệ Điện Thoại 2

Kệ Điện Thoại 2

Liên Hệ : 0943 200 789
Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 12 Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 12

Kệ Mica Trưng Bày Sản Phẩm 12

Liên Hệ : 0943 200 789

Kệ Mica

VINAMICA nhận sản xuất, gia công kệ mica tại Hà Nội với mức giá tốt nhất trên thị trường, liên hệ ngay để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất

Nếu nói phong độ chỉ nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi thì có lẽ những mẫu kệ mica rất đúng đấy. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp ấn tượng và lôi cuốn ngay từ cái nhìn đầu tiên mà với những ưu điểm nổi bật cũng đủ để mang lại nét độc nhất vô nhị cũng như khẳng định được đẳng cấp và sự sang trọng của sản phẩm. Vậy hãy cùng chúng tôi xem kệ làm từ mica có gì độc đáo lại khiến nó hot đến vậy.

Những ưu điểm vượt trội của kệ mica

Kệ Mica được biết đến là sản phẩm được thiết kế từ mica với những ưu điểm cùng những công năng nổi bật. Không khó để nhận thấy được những mẫu kệ được làm từ chất liệu mica này hiện nay đang dần được thay thế cho các loại kệ hay các loại giá đỡ khác. Vậy tại sao lại có sự thay đổi như vậy. Đơn giản bởi:

  •  Vì những mẫu kệ này có ngoại hình bắt mắt, nhiều màu sắc và có thiết kế được theo ý muốn của khách hàng.

  •  Ngoài ra, kệ từ mica còn có độ bền bản phẩm lâu hơn. Trưng bày trong các tủ kính mà không sợ nặng và dễ di chuyển sản phẩm.

    Kệ Mica Đựng Mỹ Phẩm

     Kệ mica trưng bày mỹ phẩm

Kệ Mica độc đáo về mẫu mã và sản phẩm

Có rất nhiều loại hình thiết kế mica để làm kệ, giá đỡ sản phẩm hiện nay. Nhưng các loại kệ thông dụng trong thị trường và được nhiều người ưa dùng và sử dụng nhất chính là kệ mica hình bút, kệ trưng bày sản phẩm, kệ tài liệu, card visit, mica chân đỡ điện thoại, bảng tên công ty, hay logo công ty bằng mica…

 kệ mica đựng tờ rơi

Kệ mica đựng tờ rơi

   kệ mica trưng bày điện thoại

Kệ mica trưng bày điện thoại
 

 kệ mica trung bày sản phẩm

Kệ mica trưng bày sản phẩm

Ngoài ra, thiết kế kệ còn có những mẫu sản phẩm riêng cho các thị trường lưu niệm hay quà tặng như hộp bút mica, bảng số mica, ảnh lưu niệm ốp mica, bảng tên mica… Những sản phẩm này còn được thiết kế đa dạng dựa vào màu sắc, độ dày cũng như kích thước theo yêu cầu của khách hàng. Nên bạn cứ thoải mái chọn theo ý thích mình nhé.

Gia công mica tại Hà Nội với giá cả cạnh tranh

Đừng lo về giá của những mẫu kệ mica này nhé. Mỗi sản phẩm đều có những giá thành khác nhau, tùy theo số lượng và mẫu mã thiết kế của khách hàng. Đặc biệt bạn sẽ có giá rẻ nhất so với thị trường hiện nay khi lựa chọn VINAMICA

Với những điểm độc đáo và độc nhất vô nhị nhất, những thiết kế kệ làm từ chất liệu mica sẽ không làm bạn phải thất vọng đâu. Nếu muốn sở hữu những ưu đãi cùng với giá thành rẻ nhất, hãy đến với công ty của chúng tôi. Với kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên, sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, những lợi ích mà bạn đạt được sẽ không hề nhỏ đâu. Nhanh tay lên nào hãy lựa chọn cho mình một vài sản phẩm kệ mica phù hợp với nhu cầu của bạn

Mọi chi tiết xin liên hệ: